Tisztelt Szülők !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályozta a gyermekétkeztetés térítési díjának befizetésére vonatkozó szabályokat és erre vonatkozóan új önkormányzati rendeletet alkotott, melynek a szabályai 2018. január 1-től hatályosak.

A térítési díjak mértékében változtatás nem történt. Az új szabályok a díjbeszedés szabályaira és a díjhátralék rendezésére vonatkoznak.

2018. január 1. napjától az étkeztetésért fizetendő térítési díjat egy hónapra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a Napközi Otthonos Óvoda bankszámlájára. A befizetés történhet az eddigi gyakorlatnak megfelelően az élelmezésvezetőnél készpénzben, átutalási megbízással (postai csekk), vagy közvetlen bankszámlára utalással.

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a kötelezettet írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi, és erről negyedévente tájékoztatja a fenntartót, Gyermely Község Önkormányzatát a térítési díj hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

Amennyiben a térítési díj az intézményvezetői felszólítás ellenére nem kerül megfizetésre, úgy az ellátás (étkeztetés) a 15 napos befiztési határidő eredménytelen leteltét követő hónap első napjával megszűnik.

Az étkeztetés megszüntetéséről a polgármester minden esetben értesíti az illetékes család- és gyermekjóléti szolgálatot.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a térítési díj hátralékok fizetési meghagyás útján kerülnek végrehajtásra, s a végrehajtás költsége is a kötelezettet terheli, mely jelentős mértékben megemelheti a fizetési kötelezettséget.

 

Szomor, 2018. február 1.

                                                                     tisztelettel:

                                                                                                         Mike Hajnalka

                                                                                                               jegyző