Tájékoztatók

Tisztelt Választópolgárok !

 

2014. október 12-én ismét általános önkormányzati választásra kerül sor. Ez évben újra lehetőségünk van arra, hogy közös ügyeink vitelére, öt évre helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselőket válasszunk. Az alábbiakban röviden ismertetem a választásra vonatkozó általános szabályokat:

 

Települési önkormányzati képviselők választása

 

Szomoron a jogszabály rendelkezései szerint 6 települési képviselőt lehet megválasztani. Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 8 fő. A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható képviselők száma, tehát 6 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 6-nál kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.

 

Polgármester választása

 

Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármester jelöltek száma 3 fő. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Szavazni csak 1 jelöltre lehet! Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

 

Megyei Közgyűlés tagjainak választása

 

A megyei közgyűlés tagjait listán választjuk. Listát pártok és társadalmi szervezetek állíthatnak. A listák a Területi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat! Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték, közös megyei lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös megyei lista esetén pedig 15 %.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

 

Szomoron a jogszabály rendelkezései szerint 4 német nemzetiségi önkormányzati képviselőt lelet megválasztani. Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 4 fő. A nemzetiségi önkormányzati képviselőket a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma, tehát 4 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 4-nél kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.

A választáson kerül sor a Területi Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzat megválasztására. Erre a célra külön szavazólapok szolgálnak. A területi és országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot, feltéve, ha a választókerületben az összes érvényes szavazat legalább 5 %-át megszerezték, közös lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös lista esetén pedig 15 %.

 

A nemzetiségi névjegyzékbe vétel folyamatosan kérhető, legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16 óráig !

 

A szavazás szabályairól

 

Ön csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét érvényes okmányokkal igazolja (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya).

Szavazni csak személyesen reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Amikor felkeresni a szavazókört, a helyi választási bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét !

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti vagy a lista neve alatti vagy feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy x). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a helyi választási bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

 

Ha 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat a tartózkodási helye szerinti jelöltekre. A kérelemnek legkésőbb 2014. október 10-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodába.

 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a helyi választási irodához nyújthatja be legkésőbb 2014. október 10-én 16 óráig. A szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.

 

(A fenti kérelmeket benyújthatja a www.valasztas.hu oldalon keresztül, vagy nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában)

 

SZAVAZÓHELYISÉG CÍME

 

2822. Szomor, Gyermelyi u. 1.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.szomorkozseg.hu honlapon találhat választ, vagy az önkormányzati hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

 

                                                                                                     Mike Hajnalka

 

                                                                              HVI-vezető

 

 

Helyi Választási Bizottság

2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 3. Tel.: 34/580-530. Fax.: 34/370-604. e-mail: polghivszomor@freemail.hu

 

A Szomori Helyi Választási Bizottság

19/2014.(IX.15.) határozata

A Szomori Helyi Választási Bizottság a 2014. évi helyi önkormányzati választáson alkalmazandó német nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazólapjának adattartalmát a mellékelt hitelesített szavazólap szerint

j ó v á h a g y j a .

 

Jelen határozat ellen a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogszabálysértésre hivatkozással személyesen, levélben vagy elektronikus dokumentumként bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet a Győri Ítélőtáblához (9021. Győr, Domb u. 1.) címezve, de a határozatot hozó választási bizottságnál (2822. Szomor, Vörösmarty M.u. 3. e-mail: polghivszomor@freemail.hu) lehet benyújtani úgy, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalát követő napon megérkezzen a választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő, amely a határidő utolsó napján, azaz 2014. szeptember 16-án 16.00 órakor jár le.

 

A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat.

 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.

A bírósági eljárás nem tárgyi illetékmentes. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtóját tárgyi illeték feljegyzési jog illeti meg.

 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

-         

a bírósági felülvizsgálat iránti kérelemnek a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223.§ (3) bekezdés szerinti alapját,

-         

a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

-         

a bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

I N D O K O L Á S

 

A választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 160.§-a szerint a szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a jelöltnek vagy listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el. Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik. A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.

 

A jelöltek sorrendjének a sorsolását a Szomori Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) a 2014. szeptember 8-i ülésén elvégezte.

 

A HVB valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba vételéről döntést hozott.

 

A Ve. 162.§ (1) bekezdése alapján a szavazólap adattartalmát a választási bizottság hagyja jóvá azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott.

 

A Ve. 162.§ (2) bekezdése szerint, ha a szavazólap adattartalmának jóváhagyását követően – jogorvoslati döntés vagy a nyilvántartásból való törlés következtében – megváltozik a szavazólap adattartalma, a választási bizottság újabb jóváhagyására nincs szükség, a választási iroda gondoskodik a változások átvezetéséről a szavazólapon, és erről tájékoztatja a jelölő szervezeteket és a független jelölteket.

 

A HVB megállapította, hogy a kinyomtatott szavazólap megfelel a Ve. 161.§-ában foglaltaknak.

 

A fentiek alapján a HVB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

A határozat a Ve. 44.§ (1) bekezdésén, 46.§-án, 162.§ (1) bekezdésén alapul, a jogorvoslati jogot a Ve. 240.§-a biztosítja.

 

A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat a Ve. 223-224.§-a tartalmazza, figyelemmel a Ve. 10.§ (1)-(3) bekezdésére. A bírósági felülvizsgálati kérelmet a Ve. 240.§ (2) bekezdése alapján a Győri Ítélőtábla bírálja el.

 

Az illetékfizetésről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 37.§ (1) bekezdésén, 39.§ (3) bekezdés c) pontján, 62.§ (1) bekezdés s) pontján, illetve a Legfelsőbb Bíróság 2/2010.(III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

 

Szomor, 2014. szeptember 15.

 

                                                                                                                Orosz Ágnes

 

                                                                                                   Helyi Választási Bizottság Elnöke

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Német Nemzetiségi Választópolgárok !

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az 1128/2014.sz. határozatával anemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának napjára – tűzte ki. Szomor településen német nemzetiségi önkormányzati választásra kerül sor.

A nemzetiségi választáson választójoga annak van, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. A nemzetiségi névjegyzékbe történő felvétel 2014. január 1-től folyamatos, aki még nem élt a német nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételi kérelmével, az szeptember 26-án 16 óráig megteheti a www.valasztas.hu internetes oldalon vagy személyesen az önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodában.

Egy személy egyidejűleg csak 1 nemzetiség névjegyzékében szerepelhet.

 

A választópolgár
a) a lakóhelye szerinti településen vagy
b) a választás kitűzését megelőző 30. napig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.

A nemzetiségi választáson kizárólag nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet.

A nemzetiségi választáson a nemzetiségi névjegyzékbe felvett választópolgár választható, ha
a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje,továbbá

 

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

 

 

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Szomor településen a német nemzetiségi önkormányzati választáson megválasztható képviselők száma: 4 fő.

A nemzetiségi képviselői jelöltséghez szükséges érvényes ajánlások minimális száma: 5 db.

 

Az ajánlás ajánlóíven történik. Ajánlóív legkorábban 2014. augusztus 25-én igényelhető az önkormányzati hivatalban működő helyi választási irodában. A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig kell bejelenteni a helyi választási bizottságnál.

 

Egy nemzetiségi választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

 

További kérdéseivel forduljon az önkormányzati hivatalban működő választási irodához.

 

Tisztelettel:

                                                                                              Mike Hajnalka

                                                                                                     jegyző

 

                                                                                                HVI-vezető