Aktualitások

Tisztelt Érdeklődők!

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos jegyzőkönyveket az oldal alján találják becsatolva.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pályázati felhívás

 

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.)a továbbiakban kiíró a 76/2019. (IX.30.) önkormányzati határozata alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő


Szomor, 151/2. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlant.

Az ingatlan minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

151/2.hrsz.: 5.200.000,- Ft 

 

A pályázat benyújtás módja, helye:

2019. október 1-től 2019. október 15. 16 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. száma alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 151/2.hrsz alatti ingatlan vételi ajánlata”

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatok értékelése: 

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a képviselő-testület hatásköre. 

Egyéb információ: 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530 

A pályázaton részt vehet: 

·        

bármely természetes személy

·        

jogi személy,

·        

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

·        

vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

Szerződéskötés feltételei: 

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2019. szeptember 30.   

                                                                                                  Nagy György

                                                                                                   polgármester

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tisztelt Választópolgárok !

 

2019. október 13-án ismét általános önkormányzati választásra kerül sor. Ez évben újra lehetőségünk van arra, hogy közös ügyeink vitelére, öt évre helyi önkormányzati képviselőket és polgármestert, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselőket válasszunk. Az alábbiakban röviden ismertetem a választásra vonatkozó általános szabályokat:

 

Települési önkormányzati képviselők választása

 

Szomoron a jogszabály rendelkezései szerint 6 települési képviselőt lehet megválasztani. Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 15 fő. A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható képviselők száma, tehát 6 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 6-nál kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.

 

Polgármester választása

 

Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett polgármester jelöltek száma 2 fő. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Szavazni csak 1 jelöltre lehet! Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapja.

 

Megyei Közgyűlés tagjainak választása

 

A megyei közgyűlés tagjait listán választjuk. Listát pártok és társadalmi szervezetek állíthatnak. A listák a Területi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek a szavazólapon. A választópolgár egy listára szavazhat! Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték, közös megyei lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös megyei lista esetén pedig 15 %.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

 

Gyermelyen a jogszabály rendelkezései szerint 5 német nemzetiségi önkormányzati képviselőt lelet megválasztani. Jelenleg a Helyi Választási Bizottság által nyilvántartásba vett jelöltek száma 5 fő. A nemzetiségi önkormányzati képviselőket a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgárok egy kislistás szavazólapon választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat amennyi a településen megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma, tehát 5 jelöltre. De szavazata akkor is érvényes, ha 5-nél kevesebb jelöltre szavaz. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapják.

A választáson kerül sor a Területi Nemzetiségi Önkormányzat és az Országos Nemzetiségi Önkormányzat megválasztására. Erre a célra külön szavazólapok szolgálnak. A területi és országos listák a rájuk leadott szavazatok arányában szereznek mandátumot, feltéve, ha a választókerületben az összes érvényes szavazat legalább 5 %-át megszerezték, közös lista esetén ez a küszöb szám 10 %, kettőnél több jelölő szervezet által állított közös lista esetén pedig 15 %.

 

A nemzetiségi névjegyzékbe vétel folyamatosan kérhető, legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16 óráig !

 

A szavazás szabályairól

 

Ön csak akkor jogosult szavazni, ha személyazonosságát és lakcímét érvényes okmányokkal igazolja (pl. személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél, lakcímkártya).

Szavazni csak személyesen, reggel 6 órától este 7 óráig lehet. Amikor felkeresni a szavazókört, a helyi választási bizottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia. A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét !

Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti vagy a lista neve alatti vagy feletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet (+ vagy x). A szavazólapokat a borítékba helyezve az urnába kell dobni. Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a helyi választási bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

 

Ha 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, és annak érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, átjelentkezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő. Az átjelentkezéssel Ön a bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat a tartózkodási helye szerinti jelöltekre. A kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodába.

 

Ha egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be az alábbi lehetőségek egyikén:

ONLINE:

-         

ügyfélkapus azonosítás nélkül 2019. október 9. 16 óráig

-         

ügyfélkapus azonosítással       2019. október 13. 12 óráig

 

A POSTÁN történő igénylésnek 2019. október 9. 16 óráig kell megérkeznie.

SZEMÉLYESEN történő igénylés 2019. október 11. 16 óráig nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés

                               2019. október 11. 16 óráig a helyi választási irodához vagy

                               2019. október 13. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Írásbeli meghatalmazással nem rendelkező hozzátartozó v. egyéb személy útján

                               2019. október 9. 16 óráig a helyi választási irodához vagy

                               2019. október 13. 12 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

Aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szerepel, kizárólag mozgóurnával szavazhat, a szavazóhelyiségben nem !

 

(A fenti kérelmeket benyújthatja a www.valasztas.hu oldalon keresztül, vagy nyomtatvány kérhető a helyi választási irodában)

 

SZAVAZÓHELYISÉG CÍME

2822. SZOMOR, Gyermelyi u.1.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

 

A választással kapcsolatos további kérdéseire a www.valasztas.hu honlapon, vagy a www.gyermely.hu honlapon találhat választ, vagy az önkormányzati hivatalban működő választási irodától kérhet részletes tájékoztatást.

 

Mike Hajnalka

  HVI-vezető

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

 

A 2019. október 13-án kerül megtartásra a polgármester-, a helyi önkormányzati képviselő-, és a nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás.

Ehhez kapcsolódóan a szomori Közösségi Házban, 2019. szeptember 9-én, 18:00 órakor sorsolásra került sor, amely alapján a jelöltek sorrendje a következő:

(a sorrend megegyezik a szavazólapon található sorrenddel)

polgármester jelöltek:

1. Nagy György

2. Bederna Anikó

 

önkormányzati képviselő jelöltek:

1. Treszl Tibor

2. Muzslai Tamás

3.Szabó Gábor Áron

4. Jurnyik Tivadar

5. Kosztka Ernő

6. Kovács Mátyás

7. Zavarkó Balázs Jánosné

8. Szakács Viktória

9. Hauszknecht Ádám

10.Körmendi József

11.Kovács Gergely

12.Virágh István

13.Deák Lajos

14.Gál Zsolt

15.Brunáczki Teréz

 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek:

1. Szakács Richárd

2. Kovács Mátyás

3. Kaltenecker Anna

4. Zavarkó Balázs Jánosné

5. Földházi Zsófia

 

A választás alkalmával legfeljebb 1 polgármesterre, 6 önkormányzati képviselőre és 5 nemzetiségi képviselőre lehet szavazni.

 

 

                                                                        Helyi Választási Bizottság

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Tisztelt Választópolgárok !

Magyarország Köztársasági Elnöke a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását 2019. október 13. napjára tűzte ki. Ezen a napon kerül megtartásra a településen a német nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E.§-a alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazást megelőző 66. napon megállapítja az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát.

Fenti adatokat 2019. augusztus 8-án fogjuk közzétenni a település honlapján, facebook oldalán és a helyben szokásos módon papír alapú plakátokon is.

A választással és a jelöltajánlással kapcsolatos további információkat a település honlapján „Önkormányzati választás” feliratra kattintva kísérhetik majd figyelemmel.


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pályázati felhívás

 

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.) a továbbiakban kiíró az 52/2019. (VII. 22.) önkormányzati határozat alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Szomor 127/37.hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlant.

Az ingatlan minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

127/37.hrsz.: 8.600.000,- Ft

 

A pályázat benyújtás módja, helye:

2019. július 25-től 2019. augusztus 9. 12 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 127/37.hrsz alatti ingatlan vételi ajánlata”

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatok értékelése: 

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a képviselő-testület hatásköre. 

Egyéb információ: 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530 

A pályázaton részt vehet: 

*     

bármely természetes személy

*     

jogi személy,

*     

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

*     

vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

 

Szerződéskötés feltételei: 

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2019. július 23.               

                                                                                      Nagy György

                                                                                       polgármester

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pályázati felhívás

 

Szomor Község Önkormányzata (Szomor, Szabadság tér 8.) a továbbiakban kiíró az 51/2019. (VII. 22.) önkormányzati határozat alapján meghirdeti nyilvános pályázat útján történő  é r t é k e s í t é s r e  a tulajdonában lévő

Szomor,304., és 305. hrsz-ú beépítetlen belterületi ingatlanokat.

Az ingatlanok minimális eladási árát az alábbiak szerint állapítja meg:

304-305.hrsz.: 7.800.000,- Ft 

 

A pályázat benyújtás módja, helye:

2019. július 25-től 2019. augusztus 9. 12 óráig a Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal Szomori Kirendeltségének Szomor, Szabadság tér 8. szám alatti ügyfélszolgálatán zárt borítékban papíralapon 2 pl-ban leadott pályázattal. A borítékra kérjük ráírni: „Szomor, 304-305.hrsz alatti ingatlanok vételi ajánlata”

A pályázat elbírálási határideje:

A pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés.

A pályázatok értékelése: 

Helye: Szomor Község Önkormányzata – polgármesteri iroda

A legkedvezőbb ajánlat kiválasztása a képviselő-testület hatásköre. 

Egyéb információ: 

Az ingatlan egyeztetett időpontban megtekinthető.

Előzetes bejelentkezés: Nagy György polgármesternél, tel.: +36-34-580-530 

A pályázaton részt vehet: 

·        

bármely természetes személy

·        

jogi személy,

·        

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,

·        

vagy a fent megjelöltek által meghatalmazott személy. A meghatalmazást 2 tanú által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

 

Bírálati szempontok:

Ajánlati kötöttség ideje:

            Beadástól számított minimum 60 nap.

Szerződéskötés feltételei: 

Az adás-vételi szerződés a pályázat nyertesével kerül megkötésre. A vásárló köteles az adás-vételi szerződést az eredményhirdetés napjától számított 15 napon belül megkötni. Az adás-vételi szerződéssel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Szomor, 2019. július 23.               

                                                                                     Nagy György

                                                                                      polgármester

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÉRTESÍTÉS

Téjékoztatjuk a lakosságot, hogy a Széna téri autóbusz-állomás a Széll Kálmán térre költözik.

Az ezzel kapcsolatos bővebb információkat a Letöltések menüpont/A Széna téri autóbusz-állomás költözik link alatt találják meg.